Dari – Dari – دری

 

این یک خط تیلفون حمایت برای افراد
تراجنسیتی است که در روابط نزدیک در معرض
تهدید، خشونت یا خشونت جنسی قرار می گیرند.

 

این یک خط تیلفونی حمایت سراسری برای افراد تراجنسیتی بزرگسال
به شمول افراد دارای جنسیت کوئیر است که توسط یکی از نزدیکان شان در
معرض خشونت بدنی، روانی یا خشونت جنسی قرار می گیرند. وظیفۀ ما این
است تا به شما گوش داده،حمایت مسلکی ارائه نماییم و در این مورد که از کجا
می توانید کمک بدست بیآورید، معلومات بدهیم.
گفتگو تیلفونی رایگان بوده و در هنگامی که زنگ می زنید هویت شما مخفی
می باشد. این گفتگو در بل تیلفون قابل دید نمی باشد.

ما به سویدنی صحبت می کنیم اما در صورت نیاز می توانیم ترجمان را نیز وصل کنیم.

شمارۀ تیلفون 00 00 55 – 020 همه روزه بین ساعات 19 11 باز می باشد

این خط تیلفونی حمایت برای افراد تراجنسیتی بنابر هدایت دولت توسط NCK پیشبرده می شود.