Persiska – Farsi – فارسی

خط تلفنی حمایت از افراد ترانس یا تراجنسیتی
که در روابط نزدیک خود مورد تهدید و
خشونت و خشونت جنسی قرار گرفته اند.

 

این خط تلفنی حمایتی، یک خط تلفن ملی برای افراد بزرگسال تراجنسیتی، شامل
جنسیت کوئیر، است که از طرف فردی از نزدیکان خود مورد خشونت جسمی،
روانی و یا خشونت جنسی قرار می گیرند. وظیفه ما گوش دادن و ارائه پشتیبانی
حرفه ای برای شماست تا بدانید از کجا می توانید کمک بگیرید.
تماس با این مرکز رایگان است و زمانی که زنگ میزنید کاملاً ناشناس
خواهید ماند.

ما به زبان سوئدی صحبت می کنیم ولی می توانیم در صورت نیاز در مکالمات از مترجم هم کمک بگیریم.

تلفن 00 00 55-020 همه روزه بین ساعت 11 تا 19

این تلفن پشتیبانی برای افراد تراجنسیتی از طرف NCK به دستور دولت اداره می شود.